Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Wydarzenia  |  Specyfikacja ITS  |  Zaproszenie do grup
Zaproszenie do grup
opracowujących pakiet Specyfikacji Technicznych ITS


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA od chwili swojego powstania wspiera administrację publiczną w zakresie konsultacji ustaw, dyrektyw, standaryzacji i normalizacji budowanych w naszym kraju Inteligentnych Systemów Transportu.

Wyrazem tych działań jest podpisana w dniu 24 listopada 2011 r. umowa pomiędzy ITS POLSKA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Definicje tychże systemów zawarte są w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.

W myśl podpisanego porozumienia obie strony będą dążyć do wypracowania otwartych, przejrzystych opartych na najnowszej wiedzy i postępie technicznym specyfikacji dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz do ich upowszechniania i wykorzystywania przy realizowanych projektach.

W związku podpisaną umową zapraszamy wszystkich członków ITS POLSKA oraz ekspertów przez nich rekomendowanych do uczestnictwa w grupach roboczych. Praca w grupach roboczych będzie oparta na zasadach nieodpłatnych. Osoby, które zechcą uczestniczyć w projekcie mogą pracować w jednej lub kilku grupach roboczych jednocześnie. Projekt będzie realizowany od marca do lipca 2012 roku.

Arkusz zgłoszenia - pobierz

W razie uzasadnionej konieczności lub też ze względu na potrzebę aktualizacji wypracowanych Specyfikacji ITS strony dopuszczają powołanie dodatkowych grup roboczych nieprzypisanych bezpośrednio do poszczególnych zagadnień tematycznych. Wszystkie spotkania i wymiana informacji oraz przekazywanie materiałów będą koordynowane i protokołowane przez przewodniczących grup roboczych - przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zespół przewodniczących grup roboczych zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

Mamy nadzieję, że wypracowane specyfikacje zostaną wykorzystane także przez inne jednostki wdrażające, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na wypełnionym arkuszu zgłoszeń do ITS POLSKA na adres email sekretariat@itspolska.pl lub na numer faksu +48 22 630 99 12. W przypadku pytań służymy pomocą, tel. +48 22 630 99 09.


Poniżej prezentujemy opis poszczególnych dziewięciu Specyfikacji Technicznych ITS
w ramach, których powołane zostaną grupy robocze:

 Specyfikacja Opis
Standardy protokołów transmisji danych dla systemu zarządzania ruchemProtokoły danych dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, w celu uzyskania jednolitego standardu komunikacyjnego
Architektura teletechnicznego powiązania urządzeń w systemach KSZR Logiczny model przepływu informacji w podsystemach KSZR, w tym specyfikacja minimalnej przepustowości łączy sieci teletransmisyjnej pomiędzy funkcjami systemu KSZR
Architektura  tzw. „Hurtowni Danych” w obszarze oddziaływania KSZR Struktura logiczna hurtowni danych,  minimalne parametry sprzętowe
Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR Model przechowywania danych pozyskanych z poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR oraz model zarządzania danymi, przeznaczonymi przede wszystkim do: zarządzania ruchem i planowania rozwoju sieci drogowej., w tym kolportaż, kompresja, agregacja, oczyszczanie, przetwarzanie, Wymiana danych ze służbami zewnętrznymi Policja, ITD., Straż Graniczna etc, oraz bezpieczeństwo różnych danych, czas przechowywania, itp.
Aplikacje dedykowane do krótko i długo terminowych prognoz ruchu

Sformułowanie wymagań dla komputerowych modeli ruchu i innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy prognozowaniu ruchu dla celów zarządzania ruchem. Zdefiniowanie  horyzontów czasowych prognoz krótko i długoterminowych oraz  obszarów i sieci drogowych objętych prognozami ruchu oraz zakresu niezbędnych danych z badań i pomiarów ruchu oraz innych źródeł

Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowejStandardy poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR wymienionych. w celu osiągnięcia niezawodności, oraz poziomu usług spełniających wymagania przyszłych podmiotów realizujących projekty ITS – np. kamery ARTR, kamery CTTV, stacje meteo, tablice zmiennej treści, urządzenia detekcji
Standard definiowania obszarów detekcji ruchu Lokalizacja punktów detekcji oraz metody pozyskiwania danych o ruchu
Standard realizacji mediów do łączności i transmisji danych KSZR Sposób wzajemnego skomunikowania ze sobą poszczególnych elementów systemu -model transmisji danych, zasilanie urządzeń  O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty