Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 Otwarte zebranie ITS POLSKA - Regionalnego Oddziału Lubelskiego
29 stycznia 2013 r., LublinOtwarte zebranie ITS POLSKA - Regionalnego Oddziału Lubelskiego odbyło się dniu 29 stycznia 2013 r., w sali Domu Nauczyciela w Lublinie, ul. Akademicka 4. W zebraniu wzięli udział członkowie i sympatycy ITS POLSKA, zaproszeni goście, osoby, które informację o zebraniu pozyskały z Polskiego Radia Lublin. Przed rozpoczęciem zebrania Dyrektor Jerzy Ekiert o godzinie 14:00 udzielił wywiadu redaktorowi Jackowi, Bieniaszkiewiczowi z Radia Lublin. Relacja z wywiadu została zamieszczona już o godz. 15:00 w audycji Auto-Moto, jeszcze przed rozpoczęciem zebrania.

Dyrektor Oddziału Jerzy Ekiert o godzinie 1600 otworzył zebranie i powitał zgromadzonych, między innymi:
•    Annę Dembińską - Dyrektora Organizacyjnego ITS POLSKA,
•    Jacka Czerniaka - Posła na Sejm RP, a którego reprezentował Jędrzej Jędrzejewski,
•    Stanisława Żmijana - Posła na Sejm RP, a którego reprezentował Marek Żmijan,
•    Marka Żmijana - przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
•    Eugeniusza Janickiego - przedstawiciela Urzędu Miasta Lublin,
•    Przedstawicieli Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie wraz Naczelnikiem Wydziału Inżynierii Ruchu Andrzejem Bałabanem,
•    Krzysztofa Tajera - Prezesa SITK RP Oddziału w Lublinie,
•    dr Jerzego Gryza - Prezesa Stowarzyszenia Lubelszczyzna w Europie.

Jerzy Ekiert przypomniał zebranym o programie, zawartym w trzech punktach:
1.    Informacja audiowizualna z seminarium p.t. ”Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych - wojewódzkich, powiatowych miejskich i gminnych”, zorganizowanego przez ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski.
2.    Informacja audiowizualna z seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA z okazji oddania do eksploatacji Centrum Sterowania Ruchem w Szczecinie.
3.    Ocena sytuacji prawnej finansowania przez fundusze UE i aktualnego stanu technicznego i przygotowywanych dokumentacji technicznych korytarza transportowego Via Carpatia - droga krajowa nr 19/Cztery Państwa jedna droga/, po negatywnym głosowaniu w Parlamencie Europejskim w sprawie dofinansowania odcinka Białystok- Lublin.

Omówienie 1 punktu programu Jerzy Ekiert przekazał Władysławowi Skoneckiemu, który w skrótowej formie, w oparciu prezentację audiowizualną, omówił zagadnienia poruszane na seminarium inauguracyjnym otwarcia ITS POLSKA -Regionalnego Oddziału Lubelskiego, a które odbyło się w Lublinie 21 września 2012 r.

Władysław Skonecki zwrócił uwagę i podkreślił, iż wygłoszono wówczas 15 referatów, wskazując na ich różnorodną tematykę i autorów - specjalistów z kręgów naukowych, znaczących firm świadczących usługi dla transportu, drogownictwa, inżynierii ruchu, oraz władz lokalnych. W szczególności nawiązał do referatu „Koszty rekapitalizacji dróg samorządowych w wyniku przejazdu pojazdów ponadnormatywnych a koszty ich zabezpieczenia systemami ITS”, wygłoszony przez panią Annę Nizioł, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach. Zebrani goście w tym miejscu podjęli dyskusję, potwierdzając tezy zawarte w prezentacji, że istotnie problem tkwi w tym, iż budując drogi ekspresowe lub autostrady niszczy się drogi lokalne. Ponadto Władysław Skonecki poinformował zebranych jeszcze o dwóch referatach poświęconych modelowaniu i prognozowaniu ruchu, autorstwa: Barbara Wójtowicz, Władysław Skonecki, Krzysztof Żaba. Jerzy Ekiert zauważył, że poruszane w tych referatach zagadnienia zostały wysoko ocenione w kręgach naukowych i praktycznych zastosowaniach.

Omówienie 2-go punktu programu przejął Jerzy Ekiert, w którym zaprezentował swoje spostrzeżenia i przekazał informacje zebranym, w konferencji „System Zarządzania ruchem w Szczecinie”, w której uczestniczył w dniach 29-30.11.2012 roku.  Nadmienił, że na tej konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów, z których jeden, autorstwa Radosława Tumielewicza z Urzędu Miasta Szczecin, pt. „System Zarządzania ruchem w Szczecinie”, omówił szczegółowo, posługując się prezentacją w/w autora. Referat ten wzbudził duże zainteresowanie i pytania ze strony uczestników, w szczególności z Urzędu Miasta Lublin. W odpowiedzi na pytania znaczące było podkreślenie, że czas realizacji budowy Centrum Sterowania Ruchem w Szczecinie wynosił tylko 8 miesięcy.

Omówienie 3-go punktu programu kontynuował Jerzy Ekiert, przedstawiając zebranym zagadnienia i problemy związane z budową szlaku „Via Carpatia”, w oparciu o prezentacje zaczerpnięte z zasobów internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz strony internetowej Ministerstwa Transportu z narady organizowanej w Łańcucie dotyczącej porozumień ministerstw transportu Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii. Poinformował i przypomniał zebranym, że w komisji transportu Parlamentu Europejskiego odbyło się już głosowanie dotyczące włączenia drogi S19 do sieci bazowej w ramach trwającej obecnie rewizji korytarzy transportowych TEN-T. Niestety, europosłowie odmówili poparcia poprawce zmierzającej do uczynienia z tej trasy jednego z głównych szlaków drogowych UE. W ramach negocjacji z KE polski rząd wpisał do głównej sieci dróg europejskich jedynie odcinek między Rzeszowem a Lublinem. Natomiast odcinki od granicy państwa do Rzeszowa oraz od Lublina do granicy z Litwą nie zostały tam ujęte, co oznacza, że ich budowa może być odsunięta w czasie aż do roku 2040. Nadmienił, że negocjacje w sprawie rewizji wytycznych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T w przyszłej perspektywie budżetowej UE nie zostały jednak jeszcze zakończone, dlatego też konieczne jest nasze wsparcie i wielu innych środowisk, w tym Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Lubelszczyzna w Europie oraz lokalnych działaczy samorządowych i gospodarczych, w zabiegach o wpisanie szlaku „Via Carpatia" na całej długości do sieci bazowej TEN-T. W związku z tym, że w lutym 2013 w Strasburgu na sesji parlamentarnej UE, Parlament Europejski ma zaakceptować priorytety dla przyszłej polityki transportowej, należy podjąć się szeroko zakrojonych działań, aby wesprzeć polskich parlamentarzystów w staraniach o ponowne włączenie budowy trasy „Via Carpatia” do zadań UE na najbliższe lata, a nie lata 30-te, czy nawet 50-te.

Artykuł nt. "Via Carpatia" - pobierzPodsumowanie:
1.    Zebrani uważają, że zaprezentowana tematyka jest ciekawa i poszerza wiedzę w zakresie przedstawionych zagadnień.
2.    Utworzenie ITS POLSKA - Regionalnego Oddziału Lubelskiego umożliwia łatwiejszy dostęp do informacji.
3.    Zgromadzeni udzielają poparcia i dają rekomendację członkom ITS Polska do występowania w sprawie ponowienia przez parlamentarzystów polskich w Parlamencie Europejskim dalszego wznowienia starań o budowę trasy „Via Carpatia” na terenie Polski, jako szlaku międzynarodowego Środkowej Europy wpisanego w sieć bazową TEN-T.

Protokół sporządziła: Barbara Wójtowicz
Sekretarz: Władysław Skonecki    Dyrektor: Jerzy Ekiert
     
O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty