Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Czytelnia  |  Czym jest ITS ?

Nazwa Inteligentne Systemy Transportowe została zaakceptowana na pierwszym, światowym kongresie w Paryżu w 1994 [1] i oznacza systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Rys.1 Składowe Inteligentnych Systemów Transportowych [1]

Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych [2] :

  • Zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25%

  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o 40 – 80%)
  • Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii ( o 45 – 70%)
  • Poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin o 30 – 50%)
  • Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych
  • Redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym
  • Redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni
  • Zwiększenie korzyści ekonomicznych w region

Tab.1 Podział Inteligentnych Systemów Transportowych wg. ISO TC 204 [3][4]:

Kategoria Usług

Nr usługi

Nazwa Usługi

Nazwa Usługi (ang.)

Informacja dla podróżnych (Traveller information)

1

Informacja przed podróżą

Pre-trip information

2

Informacja dla kierowcy w czasie podróży

On-trip driver information

3

Informacja w czasie podróży transportem publicznym

On-trip public trasport information

4

Usługi dotyczące informacji osobistej

Personal information services

5

Prowadzenie wzdłuż trasy i nawigacja

Route Guidance and Navigation

Zarządzanie ruchem (Traffic management)

6

Wspomaganie planowania transportu

Transportation planning support

7

Sterowanie ruchem

Traffic control

8

Zarządzanie incydentami

Incicdent management

9

Zarządzanie popytem

Demand management

10

Egzekwowanie przestrzegania przepisów

Policing/Enforcing traffic regulations

11

Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury

Infrastructure maintance Management

Pojazd (Vehicle)

12

Poprawa widoczności

Vision enhancement

13

Zautomatyzowane kierowanie pojazdem

Automated vehicle operation

14

Unikanie kolizji z poprzedzającym/następującym pojazdem

Longitudinal collision avoidance

15

Unikanie kolizji bocznych

Lateral collision avoidance

16

Zastosowanie zaawansowanych systemów monitorujących stan pojazdu i kierowcy

Safety readiness

17

Zastosowanie wyposażenia ograniczającego przemieszczanie się użytkownika pojazdu w czasie zderzenia

Pre-crash restrain deployment

Pojazd komercyjny (Commercial Vehicle)

18

Pojazdy komercyjne ze specjalnym dopuszczeniem do ruchu

Commercial vehicle pre-clearance

19

Procesy administracyjne dotyczące pojazdów komercyjnych

Commercial vehicle administrative process

20

Automatyczna inspekcja pojazdu na drodze pod kątem bezpieczeństwa

Automated roadside safety inspection

21

Monitorowanie bezpieczeństwa jazdy pojazdów komercyjnych przy pomocy urządzeń instalowanych w pojeździe

Commercial vehicle on-board safety monitoring

22

Zarządzanie flotą pojazdów komercyjnych

Commercial vehicle fleet management

Transport Publiczny (Public transport)

23

Zarządzanie transportem publicznym

Public transportation management

24

Zarządzanie kursami na zamówienie

Demand responsive transport management

25

Zarządzanie pojazdami wspólnymi

Shared transport management

Potrzeba pomocy (Emergency)

26

Powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste

Emergency notification and personal security

27

Zarządzanie pojazdami ratowniczymi

Emergency vehicle management

28

Materiały niebezpieczne i powiadomienie o incydentach

Hazardous Materials and incident notification

Elektroniczne płatność (Electronic Payment)

29

Operacje finansowe realizowane elektronicznie

Electronic financial transaction

Bezpieczeństwo (Safety)

30

Bezpieczeństwo w transporcie publicznym

Public travel safety

31

Zwiększenie bezpieczeństwa słabszych uczestników ruchu drogowego

Safety enhacement for vulnerable road users

32

Inteligentne skrzyżowania

Intelligent junctions


Architektura ITS

Jednym z najważniejszych zadań jakie stawiają sobie państwa wprowadzając inteligentne rozwiązania w transporcie jest ustanowienie architektury ITS, czyli szeregu powiązań (logicznych, fizycznych i komunikacyjnych) pomiędzy elementami systemów jakie tworzą Inteligentne Systemy Transportowe w celu stworzenia rozwiązań skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i zarządzaniu[5]. Krajowe architektury nie wskazują konkretnych technologii lub dostawcy, dzięki temu stają się otwartymi systemami zwiększającymi konkurencyjność implementowanych rozwiązań. Obecnie w Polsce rozwiązania ITS mają charakter „wyspowy”, tzn. iż oddzielnie spełniają zadaną rolę, natomiast w przypadku ich połączenia może dojść do sytuacji, w której systemy te są niekompatybilne i nie będą mogły ze sobą współpracować nie przynosząc tym samym potencjalnych korzyści.Rys.2 Architektura fizyczna ITS [6][7]
Krzysztof Modelewski
Bibliografia :

[1] Telematyka Transportu, http://www.it.pw.edu.pl/twt/loader.php?page=telematyka, 24 marzec 2008.
[2] Litwin M., Oskarbski J, Jamroz Kazmierz., Inteligentne Systemy Transportu – Zaawansowane Systemy
Zarządzania Ruchem
[3] McQueen B., McQueen J., „ Intelligent Transportation Systems Architectures”, Artech House, 1999
[4]
Bartczak K. “Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 2008-2013 cz.1”, Przegląd ITS, nr 1
[5] IST – FRAME : Planning a modern transport system. A guide to Intelligent Transport System Architecture. April 2004
[6] USA National ITS Architecture Version 6.0
http://www.iteris.com/itsarch/html/entity/paents.htm, 25 marzec 2008r.
[7] Litwin M., Krukowski P., “Czym jest ITS?” , Przegląd ITS, nr 0

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty