Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Czytelnia  |  FAQ
1. Czym są Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)?

ITS (ang. Intelligent Transportation Systems) to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

2.Jakie korzyści płyną z zastosowań ITS?

Inteligentne Systemy Transportowe w ogromnym stopniu wpływają na nasze codzienne życie. Dostarczą nam wiarygodnych informacji o warunkach panujących na drogach (wypadki, korki uliczne, złe warunki atmosferyczne) co spowoduje, iż szybciej dojedziemy do pracy lub wcześniej wrócimy do domu. Umożliwią także bezpieczniejsze i wygodniejsze podróżowanie, sprawdzenie aktualnych rozkładów jazdy, zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych przez transport i wiele innych.

3. Co to jest Stowarzyszenie ITS Polska?

Stowarzyszenie jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu, w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

 

4. Jakie są cele Stowarzyszenia ITS Polska?
 • integracja środowiska związanego z tematyką ITS
 • tworzenie i aktualizacja wizji dotyczących przyszłych wymagań w zakresie rozwiązań i usług ITS spełniających potrzeby polskiego transportu przy uwzględnieniu współoperacyjności z systemami ITS w Unii Europejskiej
 • szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska wykorzystywania odpowiednich technologii w sektorze transportowym, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, przemysłem, sektorem usług, instytutami badawczymi, uczelniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi
 • zachęcanie do wykorzystywania rozwiązań ITS dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, efektywniejszej informacji dla podróżnych, optymalizacji zarządzania ruchem i transportem publicznym
 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia oraz współpraca przy ich tworzeniu
 • edukacja w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS
 • reprezentowanie środowisk związanych z tematyką ITS wobec podmiotów publicznych i innych
5. W jaki sposób Stowarzyszenie ITS Polska realizuje swoje cele?
 • współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządu
 • inicjowanie i promowanie rozwiązań ITS oraz wspieranie jego członków, między innymi poprzez propagowanie ich myśli technicznej, wyników ekspertyz i proponowanych rozwiązań
 • organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów, wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, służących upowszechnianiu ITS
 • organizowanie poparcia materialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz organizacji współdziałających ze Stowarzyszeniem
 • współpracę z osobami i organizacjami w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie programów badawczych i wdrożeniowych związanych z tematyką ITS
 • przedstawianie opinii, stanowisk i ekspertyz w zakresie ITS
 • prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej i medialnej prezentującej rezultaty badań naukowych i efekty wdrożeń ITS
 • współdziałanie w przygotowywaniu i realizacji międzynarodowych projektów
 • nagradzanie osób zasłużonych dla idei Stowarzyszenia
 • tworzenie i przystępowanie do innych organizacji i spółek

6. Jakie są korzyści z bycia członkiem Stowarzyszenia ITS Polska?
 • Imiona i Nazwiska członków lub pracowników firmy (od 1 do 10) zostaną włączone do intranetowej (wewnętrznej) bazy danych dostępnej dla członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie lub pracownicy firmy (od 1 do 10) będą włączeni do listy dystrybucyjnej poczty elektronicznej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem.
 • Członek będzie otrzymywał bezpłatnie kopię publikacji (od 1 do 12) rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków.
 • Członkom lub pracownikom firmy (od 1 do bez ograniczeń) będą przysługiwały zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Członkowi lub Firmie będzie przysługiwało dziesięć głosów w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 • Firma otrzyma status „firmy/instytucji patronackiej ITS Polska”
 • Nazwa firmy wraz z opisem własnym firmy (do 1 strony), oraz informacją kontaktowa do wyznaczonej osoby reprezentującej firmę zostanie umieszczona w bazie danych dostępnej publicznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 • Na stronie ITS Polska zostaną umieszczone logo firmy i link do jej strony internetowej.
 • Firma będzie mogła zamieszczać na stronie internetowej Stowarzyszenia krótkie
  ogłoszenia (do 250 znaków każde) o naborze pracowników za dodatkową opłatą 200 zł (netto) za pojedynczy wakat-ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne przez 1 miesiąc licząc od dnia umieszczenia.
 • Firma będzie miała prawo do jednorazowego nieodpłatnego ustawienia swojego logo
  na dowolnym seminarium lub konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie (tylko Członkostwo wspierające dla firm)
 • W przypadku wpłat składki wyższej, niż 3600 PLN oferta członkowska może być
  negocjowana.

7. W jaki sposób mogę zostać członkiem Stowarzyszenia ITS Polska?
 • Aby zostać członkiem Stowarzyszenia ITS Polska należy wypełnić deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, a następnie dokonać opłaty składki członkowskiej na konto bankowe Bank Zachodni WBK, 3 Oddział w Warszawie, Nr konta: 76 1090 1043 0000 0001 0777 1527.

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty