Excited multiracial team giving high five together celebrating victory business success, happy motivated diverse colleagues join palms promising good relations unity, engaging in teambuilding concept

Podsumowanie śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 15 luty 2013 r., Warszawa

ITS POLSKA serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za zgłoszenie udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2013 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Bristol w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli także: Józef Chęciński (Synergis PDM), Waldemar Chmielewski (Egis Projects), Andrzej Gajda (Urząd Miasta Szczecin), Jan Goliński (Qumak), Maciej Hapke (Naviexpert), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Mike Kawczyński (Peek Traffic), Maciej Kifer (EST Polska), Mariusz Kołkowski (Sprint), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Vladimir Nuta (Polixel), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Adam Stachyra (Videoradar), Przemysław Staśkowiak (ZDM Poznań), Tomasz Urbański (PKP Informatyka), Kinga Wielecka (CUPT), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Małgorzata Zielińska (CUPT).

Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły istniejących wdrożeń ITS w okresie finansowym 2007 – 2013, ich zaawansowania, niewykorzystanych środków i oszczędności, przyszłej perspektywy finansowej, a także prognozowanego budżetu.

Na samym wstępie spotkania dyrektor Szaciłło nakreślił stan realizacji projektów: ‘’Udało nam się zawrzeć 13 umów w ramach działania 8.3. Łączna kwota środków to 1,5 mld zł., kontraktacja sięga 90 %’’. Przedstawił także zadania Centrum Unijnych Projektów Transportowych ‘’Naszą rolą jest nie tylko wspieranie, ale także kontrolowanie przebiegu prac oraz badanie czy środki wydatkowane są zgodnie z zasadami – zarówno krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych, jak i zasadami jakie nakłada na nas UE. 15 stycznia br. udało się przyjąć założenia do umowy partnerstwa, która będzie regulowała finansowanie projektów oraz zgodność ich realizacji z planem’’.

Ponadto dyrektor podkreślił rosnącą rolę systemów ITS w transporcie znaczył także, że mają one ogromną szansę występować na większą skalę (nie tylko na poziomie rządowym ale także samorządowym) w nowej perspektywie finansowej UE.

Uczestnicy spotkania nakreślili problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć, takie jak np. problemy ze standaryzacją i kompatybilnością urządzeń. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której wszyscy obecni na spotkaniu omówili możliwość budowy wspólnych polskich  standardów  interfejsów i komunikacji w systemach zarządzania ruchem. Inicjatywę tę poparł prezes ITS POLSKA – Marek Litwin ‘’Należy uczynić krok w kierunku opracowania wspólnych  założeń do krajowego standardu. Jako stowarzyszenie, ITS POLSKA podejmie się utworzenia  grupy roboczej’’.

Na koniec spotkania dyrektor Szaciłło podziękował za zaproszenie, zachęcił także do zapoznania się z końcowym raportem badań ewaluacyjnych m.in. dla działania 8.3, którego celem było dokonanie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach programu POIiŚ. W wyniku badań opracowany został Katalog Dobrych Praktyk, który stanowi zbiór istotnych informacji, jakie mogą być wykorzystane w celu usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych (w tym także projektów ITS).

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pracę w Komisji Europejskiej, Ministerstwie Transportu, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz firmie PricewaterhouseCoopers.