funny happy excited young pretty woman sitting at table in black shirt working on laptop in co-working office, wearing glasses

Staż pracy nagrodą główną za najlepszą pracę dyplomową zgłoszoną do VI edycji konkursu LIDER ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz szósty zorganizowało konkurs LIDER ITS. Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie.

Two business partners working in office

Podsumowanie ze spotkania Członków ITS POLSKA Gość: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 14 kwietnia 2015 r., Warszawa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w spotkaniu, którego gościem i gospodarzem był Pan Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w gmachu Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Podczas spotkania Minister poinformował o działaniach podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, dodał także że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje systemy transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE. „Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płynące z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania’’ – mówił podczas spotkania wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.

Agenda:
09.30 – Rejestracja uczestników oraz poczęstunek
10.00 – Powitanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz
10.10 – Słowo wstępu – Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
10.20 – Prezentacja zagadnień dotyczących  programowania wdrażania ITS w polityce transportowej RP i UE – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Pani Agnieszka Dawydzik
10.35 – Prezentacja dotycząca podsumowania realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIiŚ  w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz możliwości realizowania projektów w zakresie ITS w ramach POIiŚ 2014 – 2020 – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Pani Gabriela Popowicz
10.50 – Prezentacja programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA, Pan Przemysław Rzeźniewski
11.00 – Prezentacje członków Stowarzyszenia ITS POLSKA
12.20 –  Dyskusja
12.50 – Podsumowanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
13.00 – Zakończenie spotkania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w branży nowoczesnych technologii transportowych, świata nauki oraz administracji centralnej. Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems – ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie obejmujące m.in.:
• zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
• zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
• automatyczne systemy pobierania opłat,
• automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
• systemy dynamicznego informowania użytkowników.

Dokumentem określającym kluczowe zadania w obszarze ITS jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030). Zgodnie z SRT, ITS jest jednym z narzędzi wspomagających realizację celu strategicznego – Stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, jak również celów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu i użytkowników infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

O gościu:
Zbigniew Rynasiewicz został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i  Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie).Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V i VI kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury i członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.
W latach 1990 – 1997 Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie.

Portrait of business people working in the office with mobile phone.

PODSUMOWANIE Z SEMINARIUM ITS POLSKA Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy

Ponad 130 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”, które odbyło się w dniach 09-10 kwietnia 2015r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Bydgoszczy. Oficjalnym Partnerem imprezy były firmy Sprint, A-ster, Designers, GMV, KZŁ Bydgoszcz oraz SIMS.

Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, architektura i  funkcjonalność systemu ITS w Bydgoszczy, model predykcji parametrów ruchu na potrzeby zarządzania ruchem drogowym, Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu, finansowanie projektów w nowej perspektywie 2014-2020, systemy zarządzania transportem publicznym i informacji pasażerskiej, system parkingowy, wielofunkcyjne biletomaty i tablice przystankowe w ramach ITS Bydgoszcz, implementacja sterownika drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT i stacji pomiarowych AsterMet-D w budowie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy, rozbudowa systemu zarządzania ruchem przez implementację dodatkowych funkcjonalności i zasobów danych, typowanie lokalizacji do objęcia automatycznym nadzorem z wykorzystaniem funkcjonalności Systemu CPD CANARD, a także prezentacją firmy SIMS będącej producentem nowoczesnych systemów dla transportu publicznego.

Prezentacje – 1 2 3 4 5 6
Program – zobacz


Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA.

W imieniu Urzędu Miasta Bydgoszczy uczestników spotkania przywitał zastępca prezydenta miasta – Mirosław Kozłowicz. ”System ITS to duży krok na przód w zakresie inżynierii ruchy w naszym mieście, jednak jak wiemy obecnie nie wystarczy już zbudowanie dodatkowych dróg, torowisk czy sygnalizacji świetlnych, w warunkach obecnego zatłoczenia komunikacyjnego i tempa w jakim żyją duże miasta, konieczne są działania polegające na optymalnym sterowaniu ruchem, transportem publicznym i szukanie tych niewielu już rezerw przepustowości, które nam zostały. W tym celu konieczne są właśnie takie systemy jaki obecnie wdrażamy. Po przeprowadzonych testach jesteśmy już praktycznie pewni, że nasz system przyniesie Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”wymierne korzyści m. in. dla pasażerów transportu publicznego, a zwłaszcza szynowego. Korzyści te będą wieloaspektowe, skorzysta pasażer, w postaci skrócenia czasu podróży ale też skorzystamy jako miasto poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki zwiększeniu prędkości jazdy” – mówił podczas swojego wystąpienia zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części konferencji rozpoczęli Mariusz Kołkowski oraz Tomasz Kuliński z firmy Sprint, którzy przedstawili architekturę i funkcjonalność systemu ITS  w Bydgoszczy. W dalszej części konferencji przedstawiciele głównego wykonawcy bydgoskiego systemu zaprezentowali podsystem sterowania ruchem SCATS w Bydgoszczy oraz przedstawili nowoczesne systemy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako możliwy podsystem Inteligentnego Systemu Transportowego w Bydgoszczy. Bartosz Banaś z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zaprezentował szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał prezes ITS POLSKA – Marek Litwin, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania. Zwrócił również uwagę na to, iż inwestycje w ITS zwracają się w dwójnasób, poprzez poprawę bezpieczeństwa transportu, efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a także poprzez budowę silnej gospodarki sektora publicznego, rozbudowanie kompetencji w obszarze najnowocześniejszych technologii. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Za Piecem.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy. Mariusz Kołkowski oraz Daniel Jaros reprezentujący firmę Sprint oprowadzili uczestników konferencji po bydgoskim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Happy pretty young woman sitting on sofa and using laptop at home

Przedłużony termin zgłaszania udziału w VI edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VI edycji konkursu LIDER ITS informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku. Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie.